The Otium Post

The Otium Post

18/05/2017

Foelg med i svingene - Human Synthesis

Foelg med i svingene hos HUMAN SYNTHESIS

LATEST NEWS:   HUMAN SYNTHESIS

---------------------------------------

WHO and WHAT is behind it all? :>

----------------------------------------------------------

**Commentary:**
Administrator
HUMAN SYNTHESISTHE OTIUM POST :>

THE OTIUM GUARD :>

HUMAN SYNTHESIS :>
23/04/2017

Emmanuel Macron, the French presidential contestant, a member of the Bilderberg/Illuminati clan??

45 minutes into my search for information on Emmanuel Macron, 
the French presidential contestant,I've already found something 
absolutely HUGE!

Get this:

In 2010, Macron left the Commission To Improve French Growth for a job at ROTHSCHILD & CIE BANQUE in Paris, despite having no experience in acquisitions and mergers. He became an overnight millionaire, and quit his job for Rothschild to seek political office. He only served 18 months in the Ministry of Economy, Industry and Digital Data before seeking the Presidency.

Let's think about this. He was given a multi-million dollar job in a bank owned by the Rothschild family despite having no experience in banking, then quit to seek a $70K a year political office, in a field that he also had no experience in, before running for President of France.

It gets better. His political party, "En Marche", is funded by BNP Paribas, a French bank owned by the Rothschilds!.

He is a Rothschild agent being groomed for the Presidency.   Spread this everywhere.


Le Pen 2017 - I'm With Her----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
Commentary:

An obvious set up by the global elite to save their New World Order.

Administrator

09/03/2017

"Skatteregler for pensjon i strid med EØS-avtalen?

 
Marius Reikerås  - March 7 at 1:40pm
 Fra Stortingets egen side: 

"Skatteregler for pensjon i strid med EØS-avtalen?

EFTAs overvåkingsorgan ESA mener at norske regler om skattefradrag og skattebegrensning for pensjoner mottatt fra Norge, er i strid med EØS-avtalen.
ESA sier i et nylig publisert åpningsbrev at de norske reglene, som hindrer pensjonister som ikke er bosatt i Norge å utnytte fradrags- og skattebegrensningsregler, med mindre de mottar hele eller nesten hele inntekten sin fra norske kilder, er i strid med EØS-avtalen artikkel 28 om fri flyt av arbeidskraft. 

Saken har sammenheng med at Norge i 2010 innførte kildeskatt på pensjoner. Selv om en person ikke er bosatt i Norge, kan pensjonsutbetalinger fra Norge likevel beskattes på visse vilkår. Denne kildeskattesatsen utgjør 15 prosent. Personer som er bosatt i et annet EØS-land kan likevel kreve fradrag på lik linje med personer som er fullt skattepliktige i Norge, dersom hele eller tilnærmet hele inntekten til personen i inntektsåret skattlegges i Norge. De kan også kreve skattebegrensning i tråd med reglene om skattebegrensning for lav alminnelig inntekt.

Djevelen tar Skattefuten

ESA mener, blant annet under henvisning til EU-domstolens avgjørelse i sak C-39/10 Kommisjonen mot Estland, at dette innebærer en forskjellsbehandling mellom de skatteyterne som er bosatt i Norge og de som ikke er bosatt her, og at dette er i strid med EØS-avtalen. ESA mener at reglene kan medføre at verken bostedslandet eller Norge tar hensyn til skatteyterens personlige og familiemessige forhold ved fastsettelse av skatteplikten, og at skatteytere som ikke er bosatt i Norge blir straffet kun fordi de har benyttet retten til fri bevegelse etter EØS-avtalen.

Norge har ifølge åpningsbrevet argumentert med at skatteytere som ikke er bosatt i Norge kun kan sammenlignes med skatteytere bosatt i Norge, dersom de mottar minst 90 prosent av den skattbare inntekten sin fra norske kilder. Så lenge disse skatteyterne behandles likt, skjer det ingen forskjellsbehandling i strid med EØS-avtalen, hevdes det, noe ESA er uenig i. Norge har også i et tidligere tilsvar til ESA vist til systemet med skatteavtaler, og at det å gi fullt fradrag for lave inntekter i Norge, samtidig som den gjenværende hoveddelen av inntekten er unntatt fra skatt i bostedsstaten, kan resultere i utilsiktet manglende beskatning i begge stater. ESA har ikke vektlagt dette i åpningsbrevet. 

Norge har frist på to måneder til å gi tilbakemelding til ESA på åpningsbrevet. Dersom det fortsatt er uenighet om saken, kan ESA komme med en grunngitt uttalelse. Hvis ikke Norge retter seg etter en slik uttalelse, kan saken bli brakt inn for EFTA-domstolen."

Baczur v Hungary (no. 8263/15) 7 March 2017

Skjult tyveri av trygd!! >


----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

Commentary:

Jeg hadde selv saken oppe med skattevesenet i 2010 da jeg ogsaa fant denne domsavsigelsen:

Shchokin v. Ukraine Judgment 4 Dec 2013

Dette ulovlige trekket fra min eiendom (opptjent pensjon) skal ikke bare oppheves umiddelbart,men all trukket skatt skal ogsaa refunderes,i det minste for etnisk norske pensjonister med full opptjening og botid i Norge.

 Administrator
THE OTIUM POST
27/02/2017

Vi Blir Mobbet Av Regjeringen!

  
Jan Melhus Emigrant 1 Thailand Foto: Stig Martin Solberg


- Vi blir mobbet av av regjeringen
- Sigbjørn, Kristin og Jens har gjort livet for fattige utenlands-pensjonister til et mareritt, ifølge interesse-organisasjon.


EMIGRANT1 - Jan Melhus - 26 februar 2017

Her er svaret vi mottok fra KrF's finanspolitiske talsmann, på den mailen vi sendte til Siv, Erma m.fl. i går. Har vi ikke hørt det før? 


Hei !

Regjeringspartiene har i Sundvolden-erklæringen lovet å se på kildeskatt-saken.


De sitter med apparatet, så ballen ligger hos r-partiene.

Mvh.

Hans Olav S.

 


Kjære folkevalgte,

Dere er valgt av folket, og før siste valg ble det høytidelig lovet at så fort FrP kom i regjering så skulle kildeskatten (landeveisrøveriet), som ble innført av AP og SV, fjernes.


Nå har den borgelige regjering sittet i snart fire år, det nærmer seg et nytt valg, og ikke en finger er blitt løftet for å innfri det som ble lovet.


Vi får stadig opplyst at FrP har ikke flertall, og kan ikke fjerne kildeskatten alene. De andre borgelig partiene sier at de avventer et utspill fra FrP, så alle skylder på alle, og ikke noe skjer.


Problemene med kildeskatten har ikke blitt mindre, tvert i mot, og det er ingen skam i å fremme forslag om en fjerning, selv om det har gått fire år.

Til tross for høring i SKK, underskriftskampanje og utallige henvendelser til statsminister, finansminister og politikere er det null respons.


Og husk at det er ikke bare skatt der er snakk om, det er også et dokumentasjonhelvete som mange ikke klarer, og dermed blir utsatt for dobbel beskatning!

Det vil være trist om vi fra høsten av skulle få en AP-styrt regjering, men det kan skje da stemningen er slik at mange vil stemme blankt, eller i alle fall ikke borgelig, om det ikke kommer håndfaste løfter.


At kildeskatten skal være nødvendig av budsjettmessige hensyn er ikke et holdbart argument, vi leser hver dag hvilke enorme beløp som deles ut “over bordet” til mere eller mindre fornuftige tiltak i utlandet, og vi må kunne forvente at det blir tatt et visst hensyn også til landets egne borgere.
Pensjonister er eldre mennesker, ofte meget eldre og svekkede.

Vi vedlegger noen linker som viser de problemene vi står over for. De er noen år gamle, men minst like relevante i dag

 1. >>


 2. >>

 3. >>

4. >>

5. >>

 
Brasil 6. >> 

Brasil 7. >>

-----------------------------------------------------


NETTAVISEN - Publisert: for 3 år siden


Stig Martin Solberg

BANGKOK/OSLO (Nettavisen NA24): Minstepensjonister som av økonomiske og helsemessige årsaker har flyttet til varmere land med lavere kostnadsnivå tvinges til å flytte tilbake til Norge, sier leder av Emigrant 1 Jan Mehus til Nettavisen NA24.

Pensjonister i Thailand, Kypros og i Tyskland raser over behandlingen de får av regjeringen.

- For snart fire års siden innførte daværende finansminister Kristin Halvorsen kildeskatt på pensjoner for nordmenn som flytter ut av Norge. En urettferdig ekstraskatt på 15 prosent av brutto pensjon som først og fremst rammer de fattigste minstepensjonistene, som dersom de hadde bodd i Norge, ville sluppet å betale skatt. Konsekvensene av kildeskatten har vært svært alvorlig for mange i denne gruppen, sier Mehus.

- Ren trakkasering
- I løpet av de to siste årene kan jeg dra frem eksempler på pensjonister som ikke har hatt økonomi til å få nødvendig legehjelp, som har tatt livet sitt eller som motvillig har måttet flytte tilbake til Norge på grunn av kildeskatten og en behandling fra norske skattemyndigheter mange opplever som ren trakassering. For mange har livet blitt et mareritt, sier Mehus.

Høsten 2009 uttalte Kristin Halvorsen fra Stortingets talerstol at kildeskatten ikke ville gjelde i flere land Norge hadde skatteavtale med - blant annet Thailand. Få måneder etter Halvorsens garanti startet finansdepartementet og skattemyndighetene innkreving av kildeskatt av norske pensjonister i Thailand.

- Norskpakistanske pensjonister i Pakistan slipper, kan det ha sammeheng med at Halvorsendro på valgkampturne i Pakistan foran stortingsvalget i 2009, spør Mehus.

En rekke negative konsekvenser
Kildeskatten er likevel bare ett av problemene.

- Da Kristin Halvorsen innførte kildeskatten advarte både FrP og Høyre at den var for dårlig utredet. At de hadde rett ser vi nå i fullt monn, sier Mehus og drar frem følgende hovedpunkter:

- Ikke likebehandling av pensjonister i utlandet, noe som bryter med likhetsprinsippet i norsk skattelovgivning

- Urimelige dokumentasjonskrav for å unngå dobbeltbeskatning som eldre/svake pensjonister i utlandet ikke har mulighet til å etterleve. Dette resulterer for mange i dobbeltbeskatning - både kildeskatt og skatt til oppholdslandet

- Null eller liten forståelse fra saksbehandlere i skatteetaten i ulike enkeltsaker - de føler seg overkjørt og mobbet

- Flere syke/svake pensjonister i Thailand har tatt livet sitt eller er døde som følgende av anstrengt økonomi etter kildeskatten kom (de har ikke hatt råd til nødvendig legebehandling til seg selv eller familien)

- Ulike tolkninger og ulik behandling av skattesaker for utenlandspensjonister i landets fem skatteregioner

Tolker skatteavtaler som de vil
- Formålet med en skatteavtale mellom to land er å hindre dobbeltbeskatning og et sentralt punkt skatteavtaler er at personer kun skal skatte til bostedslandet. Dette prinsippet gir den norske regjeringen og norske skattemyndigheter blaffen i gjennom måten de vrir og vender tolkningen av skatteavtalene og trumfer gjennom norsk internrett - som blant annet sier at alle nordmenn må skatte til Norge i minimum tre år etter at de har flyttet fra Norge, sier Mehus.

Anbefaler Frp
En annen interesseorganisasjon for norske pensjonister i Thailand, Khon Norway, gikk i august ut i Thailands Tidende med en oppfordring til alle utenlandspensjonister å stemme Frp ved årets stortingsvalg.

Årsaken er at Siv Jensens parti er det eneste partiet som har programfestet å fjerne kildeskatten og å utrede hele systemet på nytt.

Da Thailands Tidende møtte statsminister Jens Stoltenberg og Frp-leder Siv Jensen i Oslo for noen uker siden var det kun Siv Jensen som ville snakke om situasjonen for norske pensjonister i utlandet.

- Vi stemte imot kildeskatten og har forsøkt å få den reversert. Vi har ikke lykkes så langt, men det kan vi gjøre noe med hvis vi kommer i regjering etter valget, sa Jensen til Thailands Tidende.

Hun mener det er viktig å ikke gjøre seg til overdommer over norske pensjonister som bosetter seg utenlands.

- Jeg tror at utenlandsboende nordmenn er en sammensatt gruppe. Det er mange grunner til at folk har valgt å bosette seg i utlandet, som helsemessige årsaker eller at man heller ønsker å tilbringe pensjonstilværelsen ute. Jeg har ikke tenkt å gjøre meg til overdommer over de valgene. Det som er viktig for Frp er å sikre folks rettigheter enten de vil tilbringe alderdommen ute eller hjemme. Uansett må vi sørge for å ivareta rettighetene deres på best måte, sier Jensen.


Avviser mobbing av utenlandspensjonister

Statssekretær Roger Schjerva (SV) i Finansdepartementet avviser kritikken.

- Kildeskatt er ikke er særnorsk fenomen, det er vanlig i Europa. Skattens hovedmål er å sikre større skattemessig likebehandling mellom pensjonister som bor i Norge med pensjonister som bor i utlandet. I tillegg bidrar kildeskatt til å unngå dobbelt ikke-beskatning, sier Schjerva til Nettavisen NA24.

Han har likevel forståelse for at norske pensjonister som opplever endring i reglene opplever det som besværlig. En spesiell gruppe er norske minstepensjonister, som slipper skatt i Norge, og plutselig får 15 prosent skatt fordi de flytter til Thailand.

- Norske minstepensjonister - som andre pensjonister - i Thailand slipper kildeskatt dersom de kan dokumentere at de har betalt skatt til Thailand. Dessuten for de som ville hatt skattefritak i Norge, minner jeg om at det er mulig å oppholde seg svært lenge i utlandet uten å bli regnet som emigrert fra Norge. De vil da forbli i det norske skattesystemet på vanlig måte.

- Ifølge Nettavisen NA24s kilder krever ikke Thailand skatt av utenlandske pensjonister?

- Det kan jeg avkrefte, men det hender det oppstår en misforståelse fordi Thailand ikke krever skatt av inntekter som ikke er tatt inn i landet. Men thailandske skatteregler sier klart at det er skatteplikt på pensjonsinntekter som bringes inn. Uansett så sikrer kildeskatten at vi unngår noe denne regjeringen liker svært dårlig - at noen helt unngår å betale skatt, sier Schjerva.

- Hva er årsaken til at norskpakistanske pensjonister som bor i Pakistan slipper kildeskatt til Norge?

- Det skyldes at etter skatteavtalen mellom Norge og Pakistan skal pensjonsinntekt bare skattelegges i pensjonistens bostedsstat. Dette er en gammel avtale som vi nå jobber for å reforhandle, sier Schjerva.

- Utenlandspensjonistene mener reglene og tolkningen av skatteavtalene er svært komplisert og dokumentasjonskravene fra norske skattemyndigheter bort i mot umulig å innfri.

- Mitt inntrykk er at dette nåværende regler og praksis holder på å gå seg til. Og når det gjelder Thailand er det få land vi har jobbet så mye med. Vi har hatt folk fra både departementet og skatteetaten som samarbeider med thailandske myndigheter for å få dokumentasjonsprosessen inn i gode praktiske rutiner. Der har vært informasjonsmøter over norske pensjonister og vi har svart og forklart på henvendelser både i brev og i media. 


Uansett må man huske på at dersom en norsk statsborger velger å bosette seg langvarig i et annet land så kan det by på administrative ulemper. Og jeg vet at det har vært truffet tiltak for å lempe på trekkplikten i overgangsfasen for pensjonister som har levert thailandsk selvangivelse, sier statssekretæren.

- Anbefaler dere med andre ord norske pensjonister om å aldri melde seg ut av det norske skattesystemet?

- Nei. Men dersom en vurderer og skattemessig bosette seg i et annet land, ligger det i sakens natur at en bør ta med i sin vurdering hva skatten blir og en viss administrativ ulempe i å måtte forholde seg til to lands myndigheter. Mange vil fortsatt være skattemessig tjent med å flytte ut, sier Schjerva.

Han legger også til:

- Personangrepene på finansministeren og statsministeren er helt urimelige, men vi får trekke av litt for at det er valgkamptider, sier Schjerva. ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------Commentary:Administrator
THE OTIUM POST
04/02/2017

Langsiktige konsekvenser av høy innvandring - Brockman utreding NOU

Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet
Pressemelding | Dato: 01.02.2017-Nr: 7 – 2017
 
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) mottok onsdag 1. februar NOU fra ekspertutvalget som har utredet langsiktige konsekvenser av høy innvandring.
Sylvi Listhaug og Grete Brochmann ved overleveringen av NOU-en. (Foto: JD - se/last ned flere bilder på Flickr)

– Utvalget har gjort et godt og grundig arbeid som bidrar til et godt faktagrunnlag i innvandrings- og integreringsdebatten. For regjeringen er det viktig å føre en politikk som tenker langsiktig på vegne av landet. Det gjelder både for å sikre kontroll med asyltilstrømmingen, trygge det norske velferdssamfunnet og for å lykkes med integreringen, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

 
  NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring Utvalget har blitt ledet av Grete Brochmann, professor ved Universitetet i Oslo. Brochmann ledet også Velferds- og migrasjonsutvalget som i 2011 leverte NOU-en Migrasjon og velferd – den norske modellens framtid.

Denne utredningen ble laget i en periode der stor arbeidsinnvandring og høy etterspørsel etter arbeidskraft var dominerende faktorer. Da Brochmann II-utvalget ble oppnevnt i 2015 var utfordringen først og fremst en kraftig økning i antall asylsøkere og flyktninger.

Utredningen om langsiktige konsekvenser av høy innvandring vil bli sendt på høring. ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------Commentary:

WOW!!! Tror ikke utredningen er adekvat forsvar mot Islam okkupasjonen som er på fremmarsj i Europa. Dette er INVASJON!!Administrator
THE OTIUM POST


31/01/2017

PLEASE NOTE CHANGES TO THIS BLOG


PLEASE NOTE CHANGES TO THIS BLOG


The original purpose of  The Otium Post when it was created in Nov 2013 was to aid Norwegian Ex-pats in their retirements around the world. At the end of Jan 2017 we have had 88.000 visitors from many different parts of the world.

This will from 2017 continue exclusively for such subjects, and a new blog has been created from 1 January 2017 to support Human Synthesis in our world transition to real democracy and freedom from global domination.

The bulk of articles from sources around the world remains in The Otium Post as an archive of reference material going back to Nov. 2013.


------------------------

Here are the links to the new blogs.


Human Synthesis:

 The Otium Guard :

 Earth Condition :
Enjoy!
The Otium Post


17/01/2017

Emigrant1 - For Norwegian Ex-pats
Direkte lenke til Emigrant1 for medlemmer :>


Harald Okland
Som tidligere styremedlem i e1 og pr siste to- år admin i fb gruppa N P.U-GLOBALT registreres et relativt sett nytt styre i e1.De bør etter mitt syn søke bistand i nordalliansens mer erfarne og juridske kompetanse,for felles sak og målsetting.Om de to nevnte org enes vil jeg som leder av vår 250 medlemmer oppfordre til økonomisk støtte vedr en sak mot den norske statsmakt,der har lagt saken om kildeskatt død.

 

Dere lurer sikkert på hva som skjer?
I styret har vi en jurist som gir oss gode råd, og jeg tror vi ganske snart kan fortelle hva vi gjør videre. Går det som vi håper ender saken opp i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, det er det eneste stedet vi kan forvente å vinne frem. Det vil nok koste noe, noen tall har vi ikke, men når vi vet kostnadene så håper vi at de fleste vil bidra ettet evne. Vi må gjøre oppmerksom på at vi er i en tidlig fase, det er veldig mye usikkerhet i bildet inntil vi har alt avklart, så ingen grunn til feiring enda. Ha en fin helg!Tore Christiansen Saken maa helt til Hoyesterett og deres dom, foer ECHR i det hele tatt vil vurdere om de aksepterer saken. De er meget stresset med hundrevis av menneskerettighets saker innsendt gratis fra innvandrere til Europa,saa saken kommer helt paa bunnen og vil ta lang tid og koste penger til Advokat,som VI maa betale.
 

Tore Christiansen Mente ikke dette negativt men bare av erfaring da jeg selv tok dette til ECHR i 2010 men ble avvist da de mente jeg ikke hadde brukt ALLE muligheter og derfor ikke kunne fremvise domsavgjørelse fra Høyesterett. Men som Ragnar sier må man gå rett til Høyesterett som så formidler SIN mening til ECHR sine dommere,FØR vi får sendt inn VÅR mening og vår søknad om behandling. M.a.o. saken er avgjort før ECHR sine dommere mottar søknaden fra oss. Catch 22 situasjon.

Tore Christiansen Ragnar..Som jeg sa,saa maa vi ha en formell domsavsigelse fra Hoyesterett til vedleggelse vaar soeknad til ECHR om behandling. Problemet er bare at ECHR sine dommere faar foerst Norsk Hoyesteretts versjon av saken til diskusjon (og konklusjon) foer vi kan sende inn VAAR versjon Paa dette tidspunkt KAN ECHR sine dommere allerede ha gjoert seg opp sin EGEN mening om saken. Dette blir som en collusion mellom annklager og forsvarer.


Tore Christiansen Ragnar. Nettopp p.gr. av at ECHR har gjort det lovlig med consultasjon med VÅRE Høyesterettsdommere ,( for å spare tid) FØR de mottar VÅR søknad, med VÅRT synspunkt, blir våre advokatkostnader som å kaste penger i vinden. Vi må på en eller annen måte saksøke Norge.. Kanskje fra England?14/01/2017

HELLOOO, does'nt anyone care? ( Nov. 2009 )


HELLOOO, does'nt anyone care?

Her er litt nostalgi vedr. Kildeskattens innførelse i 2010


Skrevet i november 2009.


Translator (click here)

The more I consider the fate of 'the minimum pensioners', the more I see the monstrosity in the consequences it has for us. Why are the weak and defenseless in society hung out in this way? And the worse thing is that no one seem to care! In Norway they think only of themselves.

First, their low but still statutory minimum pension was reduced by the 15% source tax which they have no possibility receiving a refund of the tax in their country of residence. Additionally,all deduction rights were removed, including the minimum deduction rule and also the special allowances for age. Something so brilliantly malicious!

I strongly doubt the legitimacy of this decision, specifically designed for the minimum pensioners domiciled abroad. One can not deprive a group of humans their justful rights just because they have chosen to settle in another country. Nor can the result of a new law reduce their pension to become less than that of their counterparts in Norway.

As the expatriate pensioners now have the status of being taxable to Norway, they should also be entitled to claim their rights as taxpayers, i.e the minimum deduction rule must still apply, as well as other special allowance rules. It can not possibly be legal to separate the tax claims from the current rules only for a group of citizens just because they are domiciled outside Norway.

Norway, in accordance with a tax treaty with Brazil has the right and now also deducts tax from the minimum pensioners,it does not give the tax authorities in Brazil the opportunity to either tax or refund tax deducted in Norway. In order for us to be equated with the minimum pensioners conditions in Norway,we have thus received the following paragraph in the letter from the Treasury Department which should also be applicable outside the EU:

"If the tax payer after the introduction of source tax on pension is subject to taxation in Norway of all or virtually all their income, the tax limitation rule will apply . It therefore allows the tax payer not to pay income tax or National Insurance contributions to Norway. "

Note also that Brazil has very strong laws on the protection of citizens' rights and privacy, more than is the case in Norway. These laws cover not only national citizens but also to foreigners residing in Brazil. It therefore does not allow public access to private tax affairs or bank accounts. For this reason, the finance minister's intervention in Brazilian tax matters with a demand for a common bi-lateral tax collection system from the 'minimum pensioners' domiciled in Brazil is not acceptable.

I will in this context also mention the supreme court decision of 11 December. 2009 in the Stolt-Nilsen case where the Supreme Court considered whether the Norwegian state were entitled to demand a copy of the British taxpayer's tax returns and final tax settlement as proof that the taxpayer was a resident of the UK for the purpose of tax treaty. The Supreme Court ruled in conclusion that the Norwegian state was not entitled to make such a claim as proof of tax residency in the United Kingdom.

Most minimum pensioners in Norway can not survive without additional support for housing expenses, medicines and free medical insurance. This support has been completely removed for the 'minimum pensioners' domiciled abroad, who must arrange for private health insurance and medicines locally in their country of domicile.

Another factor that the Ministry of Finance was not aware of when they took their hasty decision to introduce this source tax for the minimum pensioners, are that they now fall below the minimum income required by Brazil for a retirement visa, in Brazil the minimum income requirement is U.S. $ 2,000. - Considering my total tax deductions as from 1 January, I am now under this minimum income requirement and is at risk to not have my visa renewed.

The 'minimum pensioners' as a group should have retained the same rights as their countrymen living in Norway, furthermore,this new tax should not be applied retroactively for pensioners already moved abroad several years ago. This decision is also against the Norwegian constitution, paragraph § 97 which states that 'no new law shall have retroactive effect'. Denmark took the sensible decision not to impose the source tax retroactively but only from the date of the introduction of their source tax. Those of us who moved out several years ago relied on the predictability of our pensions and have made our new lives here that can not easily be changed. Several have entered into marriages with citizens of their new country of domicile and also have children who attend school here.

In my opinion,the minimum pensioners who settled abroad should on the contrary be rewarded with a 15% 'flagged out tax' for saving the government future health and extra costs in Norway. Considering the oncoming 'old peoples wave' expecting to break in 2014,any other country would have been delighted to allow their senior citizens to retire to countries outside of Norway even with some financial benefits on their way.

In 2011 comes further trials with the new pension reform obligating us to submit a tax return on a yearly basis with who knows what subtlety of information requirements from the Brazilian tax authorities, which adds significant costs and psychological pressure on the old and infirm before they are allowed to receive their pensions. All this because the finance minister in his ignorance of conditions outside Norway have made the retirement a hell for a small group of people

Let me provide some information about the facts:

1.Brasil is a country with 186 million inhabitants, Norway's population would fit into a medium sized city here. The systems that control this population is not necessarily as flexible as the Norwegian tax system, nor have the employees much education and has been instructed to perform few and simple tasks to carry out in his position,which must be followed to the letter and allows NO variations which could cost them their job . Moreover, for the economy to go around in this vast country, they employ people with little or no education at the lowest possible wage of R$ 450 per month or approx. US$ 250.- With this salary only the bare essentials are done and there are no prizes for trying to do something out of the ordinary which you are unfamiliar with, it will only cause trouble.

2.The minimum pensioners normally live in resort towns along the coast which lie many hours of travel from capital cities or larger cities where you only have access to tax officials of lower rank and experience. If able to connect with a more senior official in one of the major cities, he will often use the Brazilian 'jeito' rather than to try to solve your problem. He often have no idea what or where Norway is, far less familiar with the contents of a tax treaty signed with Norway in 1980, and have no idea about the 15% source tax which has not yet been re-negotiated by Norway and which, in addition deprives Brazil of significant tax income. As most of us speak the language rather poorly it means that we must engage both an interpreter as well as a lawyer to be present at such meetings with the Brazilian tax authorities. These visits can easily cost a couple of months pension.

3.The minister of finance's demand for a 'Certificate of Residence' from the tax authorities as well as confirming this non-renegotiated tax treaty between Norway and Brazil, is an impossible task, where the minimum pensioners are given administrative duties. This also conflicts with Norwegian law. I have submitted proof of residence as well as tax identification reference (CPF) which all domiciled foreigners must have in Brazil. Further, I have submitted passwords certified copy of my tax status as 'REGULAR' which means that I am up-to-date with my tax. The Norwegian government pension office has sent my pension payment advice to my address for 8 years and in addittion a 'living-certificate' every year, so they should have registered my residence. Yet this is not accepted by the Norwegian Finance Minister and the 15% tax deduction continues.

I received the initial advice from the tax office about the source tax via a form I received from the Norwegian tax tax office at the end of November 2009. I responded with several e-mails and faxes from the 1st December, but received negative responses in the post only 3 months afterwards. Since then I have fought with all the tax departments which all make the same unrealistic requests and would not listen or help in my desperate financial situation.

I have sent extensive faxes and e-mails to both the prime minister, the finance minister, the Norwegian tax office and our House of Parliament but with very little feedback. It does not appear that anyone is interested in our fate and that our small group of senior citizens residing abroad will be an acceptable 'sausage in the slaughter house ' as a sacrifice on the alter of the source tax.


Thank you for your attention ..
 
Tore Christiansen
Sao Paulo – BrazilNote. This letter was sent to all the members of the Norwegian Parliament as well as
to the Norwegian Inland Revenue Department and other government departments.

12/01/2017

"KEEP YOUR FRIENDS CLOSE, YOUR ENEMIES EVEN CLOSER" - Project Syndicate

"KEEP YOUR FRIENDS CLOSE, YOUR ENEMIES EVEN CLOSER"


Keep your eyes on this FAKE NEWS  publication for and by the Global Elite featuring the views of the miscreants of the world.    Called  "Project Syndicate"  Funded by the Soros Project and others.


 A few of the ´global elite´ miscreants

 The make up of a globalist


 Some of the most destructive members of the ´global elite´ are contributors :


 Project Syndicate have connections with more fake media around the world:

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------Commentary:

Project Syndicate´s headline is "The global populist revolt" and what danger lies ahead with the new international disorder. (Which the ´global elite´ has the main blame for.)

(click any graphics to enlarge)

Administrator
THE OTIUM POST

10/01/2017

Privatization of Water as an Owned Commodity Rather Than a Universal Human Right

Privatization of Water as an Owned Commodity Rather Than a Universal Human Right

By Joachim Hagopian  Global Research, June 25, 2016
Theme:    First published in April 2014

There is no greater natural resource on this earth than water. As the sustenance of all life, water keeps every living and breathing organism, every plant, every animal and every human being on this planet alive. In the same way that without air to breathe, without water we humans cannot sustain life for more than a few days.


Due to global warming, widespread drought and increasingly polluted water systems, the projected availability of clean freshwater in years to come to meet the rising demands of a growing global population is among the most daunting human challenges of this century. By 2015 a 17% increase in global water demand is projected just for increasing agriculturally produced food. By the same year 2025, the growing global population will increase water consumption needs by a whopping 40%. While oil played the keenly critical role during the twentieth century, water is being deemed the most valued precious natural resource of the twenty-first century.

As such, several years ago the United Nations declared access to clean drinking water a universal human right. Conversely, willfully denying it is considered a serious human rights violation that denies life itself. And any calculated decision denying people their universal right to life is nothing short of a murderous, shameful crime against humanity.
Despite the human air pollution that has long been dirtying our lungs, while also causing global warming, climate change and increasing catastrophic natural disasters, not to mention the growing global health hazard for us humans, the very thought of making clean air a precious commodity that can opportunistically be packaged and sold by the same corporations that have been ruining our air, that very notion would instantly be criticized, scorned and ridiculed.

Yet that is exactly what has been happening for the last thirty years now all over this planet with the earth’s preciously dwindling freshwater drinking supply. The World Bank has been financing global privatization of the earth’s water supply making clean water that is so necessary for survival an unaffordable private commodity for the poorest people on earth to even access. They are literally dying of thirst and disease because of greedy psychopathic corporate profiteers once again placing theft and greed over human welfare and life itself.
But then that is the globalist agenda – thinning the human herd down from near seven billion currently to as low as just half a billion. That means 13 out of 14 of us alive today according to their diabolical oligarch plan simply must die within the next few years. And what better way to rapidly kill off the human population than taking full ownership and control over the earth’s limited diminishing water supply.

More people on this planet are dying presently from waterborne disease from dirty water than are dying from all wars and violence worldwide combined. Every hour 240 babies die from unsafe water. 1.5 million children under five years of age die every year from cholera and typhoid fever due to unsanitary water conditions. These incredibly sad, alarming facts illustrate just how significant and critical a clean freshwater supply is to staying alive on this planet. Taking control over the earth’s clean water supply is achieved by turning water into a privately owned commodity that only the largest corporations and banks control. Simply making water unaffordable and thereby inaccessible to the poorest people on the planet is one extremely effective, albeit most sinister way to reduce the so called overpopulation problem.

Three primary ways that the human population decreases significantly every year is death caused by starvation and malnutrition (including lack of drinkable water) at between seven to eight millionpeople, diseases that kill between two to three million (with mounting threats of infectious diseases becoming pandemics) and upwards of near a half million dying each year from war.

Behind closed doors oligarchic globalists periodically meet and discuss what is best for humanity and the planet according to them and their megalomaniacal self-interests. For many years now this all important topic of water privatization and control as a convenient and most effective means of addressing the overpopulation problem has been regularly tabled for discussion… along with related topics like geo-engineering, GMO’s, vaccines, overuse of antibiotics, planned wars over oil and water, devising global policies designed to increase political destabilization, poverty and undermine economies, nuclear radiation and a host of other means for culling the human population.

Time Magazine reported how the Bill and Melinda Gates Foundation has been financing research at the University of North Carolina among 78 others to develop ultrasound infertility contraception techniques to sterilize male sperm. At a 2010 TED conference Bill Gates spoke openly of depopulating the total of 6.8 billion people living on earth by up to “10 to 15%” using both of his heavily funded vaccine and contraception programs that will render much of the global population infertile. Meanwhile, billionaire Ted Turner went even further, offering his public opinion to decrease the world population by 70% down to “two billion.” It too is on tape.

Calls to begin sterilizing the human population began surfacing back in the mid-1970’s with Henry Kissinger as former Secretary of State and high ranking Bilderberg member in his declassified National Security Council document (1974) entitled “The Implications of World-wide PopulationGrowth on the Security and External Interests of the United States.” This document emphasized highest priority given to implementing birth control programs targeting thirteen Third World nations mostly in South America. Extraordinary resources were allocated through the U.S. Agency for International Development (USAID) pushing the carrot stick of additional financial aid to countries willing to enact sterilization and depopulation programs.

More overt evidence of the callous contempt that globalist oligarchs have toward us 99%-ers is captured in a statement written by Prince Phillip, Queen Elizabeth II’s husband in the forward of his book, “I must confess that I am tempted to ask for reincarnation as a particularly deadly virus” to reduce the human population. It seems readily discernable that an explicit globalist agenda for a New World Order openly propagated with repeated references by President Goerge Bush senior includes depopulation through various means, water control through privatization just one of many in the power elite’s arsenal.

Humans have been dying from lack of clean water for a long time now and will only continue dying at an even greater frequency if the plan to privatize water continues to unfold unchecked and without opposition. Fortunately forces have been mobilizing to combat water privatization. Just last week on the heels of the World Bank annual convening in Washington DC for several days ofconferencing, an international coalition of anti-privatization water rights groups from India and America sent a formal message calling on the World Bank to end its destructive practice of privatizing water around the world under the guise of developmental progress. The Bank’s DC meetings had been touting lies and disinformation in an attempt to paint a glowing report showcasing the so called efficacy and successes that turning water rights over to the private sector have accomplished in recent years. The World Bank’s International Finance Corporation (IFC) as the planet’s largest funding source for water privatization provides loans and financing to Third World nations for private water management companies to take charge of municipal, regional and national water rights.

The director of a global advocacy group called Corporate Accountability International, Shayda Naficy, pointed out that 75% of expenses for running a water utility company should go to infrastructure. In nation after nation private companies have placed the priority of making a profit over the need to invest in necessary infrastructure to connect and adequately service water customers. In efforts to maximize cost efficiency as well as profits, water prices invariably go up and fast become out of reach for poorest customers. Cutting off the water supply to thousands of low income families unable to pay for their rising costs has become the all too frequent inevitable result. The World Bank’s 34 percent failure rate for all private water and sewerage contracts between 2000 and 2010 far surpasses its single digit failure rates in the telecommunications, energy and transportation industries.

Critics maintain that the public sector is far more accountable to its public constituents than private sector businesses that only answer to its board of directors to show sufficient profits. Corruption becomes commonplace. Additionally, a conflict of interest exists when the IFC acts as both a money lender and consultant to foreign municipalities in assigning no bid contracts to favored private water utility companies.

To best illustrate typical scenarios where water privatization is either not working or already proved a failure deserve close examination. The good news is that in recent years people in various parts of the world have been mobilizing successful efforts and campaigns to stop water privatization in their own backyards. Presently in a number of regions in India, citizens are banding together to confront and fight the myriad of problems with water privatization in their country.

Recently in Nagpur, central India’s largest city where the country’s first municipal partnership with a private utility company is being played out, major tensions have erupted. Three years ago the city signed a 25-year contract with Veolia Water to supply the city of 2.7 million residents with 24 hour-7-days a week water service. Instead unforeseen delays driving up prices manyfold along with unfair water distribution and frequent service breakdowns have led to widespread angry protests in the streets and charges of corruption. City officials point to a series of serious contract violations. Again cutting corners by refusing to invest in the needed infrastructure appears to be the primary cause for this failed project. The Corporate Accountability International’s 2012 report called “Shutting the Spigot on Private Water: The Case for the World Bank to Divest” cites a number of similar cases where privatization has proven ineffective.

Bold and empowered citizens in Bolivia in the year 2000 made headlines around the globe when they were victorious in kicking out privatized water there in the form of the Bechtel, the fifth largest private corporation on the planet. Impassioned protestors in Bolivia’s third-largest city managed to oppose Bechtel’s increasing prices and demanded that the company abandon its hold on their city’s municipal water supply, eventually driving the powerful scandalous giant out of the country. Though big business efforts to buy and control water rights in many Latin American nations have each had their turn in nations like Equator and Brazil, only Chile water services are privatized. Ultimately local residents virtually everywhere privatization has attempted to take hold has been met with such strong resistance from consumers who realize their private utility company has failed miserably in delivering quality service at affordable prices.

The story is always the same. That is why advocacy groups like Corporate Accountability International is proactively working toward educating governments and citizens worldwide to ensure water remains under the public domain. The exhaustive and expensive legal process of ending long term contracts and successfully removing privatized foreign corporations once established in a city, state or country is formidable. It is obviously in the best interests of people around the world to ensure privatization of their water supply never gets a local foothold in the first place.

Nestlé corporation’s marketing campaign targeted wealthy Pakistanis in Lahore, and its brand of bottled water ‘Pure Life’ became a status symbol for the rich. To bottle its product, Nestlé busily dried up local underground springs that subsequently caused the village poor unable to buy the bottled water stolen from their springs to end up consuming contaminated water. Nestlé went on to extracting water from two deep wells in Bhati Dilwan village, forcing them to turn to bottled water. A similar story emerged from Nigeria where a single bottled water exceeds the average daily income of a Nigerian citizen. Nestlé is notorious for draining local water supplies used to bottle its water brands, then charge unaffordable prices to the local population whose clean water supply was stolen from them.

Corporate Watch released a report exposing some of the unethical and illegal practices that Nestlé has long been committing around the globe, completely disregarding public health concerns while destroying natural environments to ensure huge annual profits of $35 billion just from water bottle sales alone. In Brazil’s Serra da Mantiqueira region where the groundwater is rich in mineral content containing medicinal properties, over-pumping has depleted its valuable water resources and caused permanent damage to the natural environment. and long-term damage.

Nestlé has also allegedly been involved in human trafficking of child slave labor. A BBC investigative report claimed that “hundreds of thousands of children in Mali, Burkina Faso and Togo were being purchased from their destitute parents and shipped to the Ivory Coast to be sold as slaves to cocoa farms.” Yet Nestlé likely bought the cocoa from the Ivory Coast and Ghana knowing it was produced using child slaves.

Finally, Nestlé owns or leases fifty spring sites throughout America. Nestlé controls a third of the domestic market for bottled water in the US. The company is notorious for unlawful extraction of spring water while engaging in price-gouging and reeking havoc in numerous communities. An example of the trouble Nestlé typically causes is Colorado where 80% of the citizens of Aurora were opposed to Nestlé’s presence, fully aware of the company’s terrible reputation for damaging communities and natural environments. Yet the city council voted in favor 7 to 4 to let the devastation begin and over the next decade Nestlé extracted 650 million gallons of precious Arkansas River valley water that went into its Arrowhead Springs brand of bottled water. For years the embattled townspeople of Aurora fought to rid the company predator from destroying their precious aquifers. Additionally, the plastic non-biodegradable bottles are major pollutants that stay toxically intact for a full millennium.

The cumulative grave effects of privatizing water as a global commodity are appalling. The underprivileged residents of Jakarta, Manila and Nairobi pay 5 to 10 times more for water than those living in high-income areas of those same cities. People living in the Third World slums even pay more for water than upscale New Yorkers and Londoners. This kind of unfairness and inequity is obscene. Women in places in Africa where privatized water is beyond their limit walk miles to obtain dirty water from rivers and then too often die along with their children from contamination and disease. Asian farmers are losing their livelihoods if they are unable to receive state funded irrigation. The human suffering caused globally by wealthy private corporations from North America and Europe exploiting people from Third World nations for pure profit is nothing less than pure psychopathic evil.

Taking on global privatization of water for the well being and greater good of the people is but an example of the monumental work that needs to be done. Only if informed, caring and committed human beings collectively come together worldwide to take a global stand against this gravest of life and death issues facing humanity can this oligarch agenda be stopped dead in its tracks. As global human rights activists it is up to us to end the global corporate malevolence and malfeasance from further damaging and afflicting our planet like never before. 

With the recent formal finding that Americans no longer live in a democracy but an oligarchy, as if we did not already painfully know, it becomes even more “formally” imperative now that we as ordinary citizens of the world take the vested interest in preserving life on our only planet before it becomes too late. It is high time we take back our planet once and for all from the oligarchic corporatocracy bent on insidiously making our earthly home increasingly uninhabitable for all life forms.

Mass extinction of plant and animal species that have thrived on this planet for millions of years is silently, invisibly taking place every single day right before our eyes. At ever-perilous stake now is our own human species as well as all living species inhabiting this earth, suffering at the hands of national governments that have corruptly co-opted with the banking cabal-owned transnational corporations and for too many decades been systematically destroying the richly diverse natural ecosystems of all earthly life forms on an unprecedented scale.

Since governmental co-opting with global fortune 500 corporations has been polluting and poisoning the earth’s skies, its waters, food sources and seeds for so long, global theft and destruction has us humans and all life forms teetering now on the brink of complete self-annihilation and extinction, human-induced for the first time on a massive never before seen scale. It is time to hold the oligarchy in the form of corporations responsible for all the damage they have reeked on this earth. No more grotesque “Abama-nations” of bank and Wall Street bailouts at taxpayer expense. Since the 99% in debt to the hilt have been squeezed dry, while the 1% have made this planet nearly unlivable as the only ones filthily richly profiting from their plundering this earth, the transnationals are the sole entities with the financial capital and means to clean up the very mess they created. It is only fair then that after an entire century of mucking the planet up at our expense, that they now need to finally be held accountable for repairing the destruction they directly caused and obscenely profited from.

Joachim Hagopian is a West Point graduate and former Army officer. His written manuscript based on his military experience examines leadership and national security issues and can be consulted at http://www.redredsea.net/westpointhagopian/After the military, Joachim earned a masters degree in psychology and became a licensed therapist working in the mental health field for more than a quarter century. He now focuses on writing.